×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

អំពី Change the Game Academy

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ Change the Game Academy លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការ៖
ចែករំលែក៖ ចម្លង និងចែកចាយឡើងវិញនូវសម្ភារ ក្នុងគ្រប់ទម្រង់ និងរូបភាព
សម្រប៖ បញ្ចូលគ្នា បម្លែង និងបង្កើតឡើងពីសម្ភារ
ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

ការសន្មត់យោង — អ្នកត្រូវតែផ្តល់គុណតម្លៃ តំណភ្ជាប់ទៅនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណ និងចង្អុលបង្ហាញនូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើមាន។ អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយសមហេតុផល ប៉ុន្តែមិនមែនតាមមធ្យោបាយណាមួយ ដែលបង្ហាញថាអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណយល់ព្រមជាមួយអ្នក ឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឡើយ។

មិនមែនជាពាណិជ្ជកម្ម៖ម — អ្នកមិនអាចប្រើសម្ភារទាំងនេះ សម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ។

ស្រដៀងគ្នានឹងភាពចែករំលែក៖ — ប្រសិនបើអ្នកច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ផ្លាស់ប្តូរ ឬបង្កើតសម្ភារ អ្នកត្រូវចែកចាយការរួមចំណែករបស់អ្នក ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដូចគ្នាទៅនឹងច្បាប់ដើម។