×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Local Fundraising

 
កាលបរិច្ឆេទ
2022-07-11
 
 
ថ្ងៃទី
5
 
 
ទីតាំង
Phnom Penh, Cambodia
 
 
ប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍
វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត
 
 
ភាសា
ភាសាខ្មែរ
 

 

 

Language: Khmer and English
Costs: £650 per person

The above cost includes half-day online introductory to leader workshop, 5-day on-line skill course, 1-time group online coaching webinar, and physical coaching (per organization), 1-day graduation workshop (face-to-face) and 1-day linking and learning face-to-face workshop (accommodation, food, refreshment, and transportation).

Contact: Mr. Loem Dina, Civil Society Fund Specialist (CCC) Dina.loem@ccc-cambodia.org