×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Local Fundraising

 
កាលបរិច្ឆេទ
2021-11-29
 
 
ថ្ងៃទី
5 days
 
 
ទីតាំង
Moshi, Tanzania
 
 
ប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍
វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន
 
 
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស
 

 

 

The viability or survival of development organisations depends on the Organisation's ability to adapt to the changing donor trends and the willingness to explore alternative sources of funds.

The Local Fundraising course seeks to equip learners with practical skills on how to craft winning strategies of raising resources within their communities.

For more information click here: CtGA Brochure 2021