×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Local Fundraising

 
កាលបរិច្ឆេទ
2022-04-12
 
 
ថ្ងៃទី
13
 
 
ទីតាំង
Nairobi, Kenya
 
 
ប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍
វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន
 
 
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស
 

 

 

Local Fundraising (LFR) is a course in which you learn how to mobilise resources within your own community. During the course you will develop a fundraising plan for your own organisation and practice the communication skills you require to implement the plan.

The course will enable learners to raise funds within their own community. They learn to identify relevant donors, select the most suitable fundraising activities, practice communication skills and make a plan (including budget, time investment and agenda). After the course, participants will have a thorough practical plan which they can implement.

The course is particularly suitable for Community Based Organisations, Self-Help Groups and small Non-Governmental Organisations.

Licensed local trainers will conduct the training.

Dates
12-13 April: Leaders
9-13 May: Local fundraising course
3 June: Webinar
7-8 July: learning, evaluation and graduation
continous: Coaching

We advise organisations to delegate two persons to the training.

For more information: Job Manani, job.manani@kcdf.or.ke

Information letter
Application form