×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Mobilising Support

 
កាលបរិច្ឆេទ
2023-03-06
 
 
ថ្ងៃទី
11
 
 
ទីតាំង
Wote Town, Kenya
 
 
ប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍
វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន
 
 
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស
 

 

 

Mobilising Support (MS) is a course in which you learn to claim specific rights from local authorities or institutes. During the course, you will make a plan in which you identify your opponents and your allies and plan your activities.
The course will enable learners to claim their economic and social rights, with relevant parties (domestic elites, companies, government, and so on). They learn how to apply for correct policy implementation at the local level and to cooperate with local duty bearers on an issue that is of direct importance to them. After the course, participants will have a thorough practical plan which they can implement.
The course is particularly suitable for Community Based Organisations, Self-Help Groups and small Non-Governmental Organisations.

Licensed local trainers will conduct the training.

Dates
Leaders meet: 6-7 March 2023
Starters course: 17-21 April 2023
Skills course: 19-21 June 2023
Graduate course: 22-23 August 2023
Coaching and mentorship: April-October 2023

Costs: 178.500 KES for 2 persons from 1 organisation, exclusive of all accommodation costs

We advise organisations to delegate two persons to the training

For more information: Job Manani

Brochure