×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន
Bright smiles to kids

ចំណុចលក្ខណៈសំខាន់ៗ

បច្ចេកទេសកៀរគរធនធាន
ការរៃអង្គាសថវិកាជាមួយសាជីវកម្ម, ការប្រារព្ធពិធីពិសេស ឬប្រចាំឆ្នាំ

ទីក្រុង/ជនបទ
ទីប្រជុំជន

លទ្ធផលជាថវិការសុទ្ធសាធ (€)
5,222

ផលត្រឡប់ពីការវិនិយោគ
33.9

រយះពេលវិនិយោគ
15 days per event

Konica Minolta staff participating in drawing competition
Konica Minolta staff spending time with the beneficiaries
Konica Minolta staff visiting the Mission Education Programme
អង្គភាពSmile Foundation
គេហទំព័រhttp://www.smilefoundationindia.org/
ប្រភេទអង្គការNGO
ភាពស័ក្តិសមមានបទពិសោធន៍ច្រើន
ប្រទេសឥណ្ឌា
ត្រូវការថវិការដើម្បីMission Education programme, to send underprivileged children to school
រយៈពេលនៃសកម្មភាព2013-2014
កៀរគរធនធានដែលមិនមែនជាថវិការn.a.
ប្រភេទនៃធនធានCorporate donation, employee contributions
ក្រុមម្ចាស់ជំនួយA well-known corporate and its employees

សង្ខេប

20.500 children across India are currently being provided education under Smile Foundations´s Mission Education programme through 114 operational projects across 21 states of India. These children are mostly either homeless, orphaned, runaways, or belong to extremely poor families. Many of them have suffered the harsh realities of child labour. Smile Foundation is actively approaching corporates to support this programme. In this particular case the monetary sponsorship of 200 children was combined with volunteering opportunities /employee engagement for the employees of the donor organisation. During the engagement activity, employees of the donor agency visited the Smile Foundation project site and spent quality time with the beneficiaries by participating in a joint drawing competition and playing a Diwali based quiz. After the activities goody bags were distributed to the children and prizes were also given to the winners of the drawing competition and quiz competition. The donation was used in sending 200 underprivileged children to school. In return, Smile Foundation provided a tax exemption certificate, branding and reporting to the donor agency.គន្លឹះនិងមេរៀនដែលបានរៀន

1. An employee engagement activity involves a lot of back end work with lots of planning, which is time consuming, but once the event has taken place the corporate has a sense of ´ownership´ of the programme they are supporting. This helps to secure ongoing support from the corporate.
2. As this is a strategy that works it is advisable to consider it when you are approaching corporates, especially with a child support programme.
3. If the first joint activity goes well, there is a huge possibility of continued (and larger) support from both the corporate as well as Individual employees.

ត្រួតពិនិត្យដោយមូលនិធិ Wilde Ganzen

This is an excellent example of corporate sponsorship with a plus. By offering employees of the corporate the possibility to celebrate Diwali and Family Day with the children their company sponsored, they were made to feel part of the programme. For some this was the start of getting involved individually as well.

ព័ត៌មានលម្អិត

គោលបំនង
1. Direct funding of the Mission Education programme.
2. Exposure of the children to a joyous celebration of Family Day and Diwali, together with children from famillies of the donor.
3. Adding credibility to Smile Foundation by associating with a renowned corporate and using the same in future to showcase Smile´s work to other prospective donors.

ម្ចាស់ជំនួយគោលដៅ
A renowned corporate brand.

លទ្ធផល

តម្លៃ/ចំណូលរូបិយប័ណ្ណជាតិ (INR)អឺរ៉ូ
សរុបចំនួនធនធានដែលកៀរគរបាន420,0005,376
(-) សរុបចំនួនធនធានដែលបានវិនិយោគ12,000154
សរុបចំនួនធនធានពិតដែលកៀរគរបាន (ចំណូល)408,0005,222

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនេយ្យ
The costs were reimbursed by the corporate.

ការពណ៌នាអំពីការងារត្រៀម
1. Proposal and presentation making.
2. Coordination with the corporate for proposal approval and signing the deal.
3. Keeping in touch with everyone involved in arranging the event with the children.
4. Booking a venue, ordering lunch, purchasing the necessary materials and gifts.
5. Coordinating with programme team for kids´ availability and participation.
6. Preparing the event flow with the corporate.

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត
1. Ensuring the presence of the children and participating volunteers of the corporate.
2. Ensuring the event flow going smooth and on time.
3. Post event settling of accounts with all the vendors.
4. Sharing event report and thank you mail to all participating employees and the corporate.
5. Maintaining donor relationship through good donor nurturing by paying a visit to the donor once every two months and sending regular updates.

អានបន្ថែមត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ