×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន
Classical concert

ចំណុចលក្ខណៈសំខាន់ៗ

បច្ចេកទេសកៀរគរធនធាន
ការប្រគុំតន្ដ្រីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍, ការរៃអង្គាសពីហ្វូងមនុស្ស

ទីក្រុង/ជនបទ
ប្រទេស

លទ្ធផលជាថវិការសុទ្ធសាធ (€)
1,615

ផលត្រឡប់ពីការវិនិយោគ
0

រយះពេលវិនិយោគ
25 days

The first class; their young conductor was formed in the same project
The orchestra
Rehearsal
អង្គភាពAssociação dos Moradores do Alto da Colina
គេហទំព័រhttps://www.facebook.com/amacaltodacolina/
ប្រភេទអង្គការNGO
ភាពស័ក្តិសមការចាប់ផ្តើមនៃអង្គការ
ប្រទេសប្រេស៊ីល
ត្រូវការថវិការដើម្បីWorkshops of popular music and non-formal education for children and adolescents
រយៈពេលនៃសកម្មភាពMay-June 2013
កៀរគរធនធានដែលមិនមែនជាថវិការ
ប្រភេទនៃធនធានConcert tickets, individual donations
ក្រុមម្ចាស់ជំនួយThe community in general and local businesses

សង្ខេប

The Projeto Santo Antonio de Musica provides music lessons to children and adolescents. The children start in classes and practice at home. When, after some time, they are proficient, they are invited to join the orchestra. The orchestra plays an important part in the fundraising actions, which are held to continue the musical education of interested children and youth from the town and its surroundings. The concert in this example was held in 2013, but has been repeated since.
After the concert it was clear the community was more involved and committed to continue helping the orchestra. Over 50 individual donations were received.
The crowdfunding action by the young musicians themselves raised an amount of no less than EUR 355,00.


គន្លឹះនិងមេរៀនដែលបានរៀន

Planning is particularly important. It includes defining strategies, targets, goals and responsibles. If possible, draw a table in which all these aspects can be seen – and hang it somewhere where everybody will be continuously checking. Nothing is worse than a non-aligned team.
Innovation and creativity are keys factors for success. If something extraordinary is done, people will tend to be more interested. Think out of the box.
Partnership is crucial for a successful fundraising action. It may seem difficult to maintain a partnership, but in the long term it is worth the effort.

ត្រួតពិនិត្យដោយមូលនិធិ Wilde Ganzen

This is another example of a music school, raising funds by organising classical concerts. In this case the young musicians themselves got involved and raised an important contribution through crowdfunding. A benefit concert also offers an excellent chance of involving the community and seek their commitment.

ព័ត៌មានលម្អិត

គោលបំនង
1. To raise enough funds to carry out workshops of popular music for children and adolescents.
2. To raise funds in order to provide non-formal education to children and adolescents.

ម្ចាស់ជំនួយគោលដៅ
The community in general and local businesses.

លទ្ធផល

តម្លៃ/ចំណូលរូបិយប័ណ្ណជាតិ (R$)អឺរ៉ូ
សរុបចំនួនធនធានដែលកៀរគរបាន4,6581,615
(-) សរុបចំនួនធនធានដែលបានវិនិយោគ00
សរុបចំនួនធនធានពិតដែលកៀរគរបាន (ចំណូល)4,6581,615

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនេយ្យ
Raised (in Euros):
Crowdfunding action     355,00
Concert                         1.260,00

មតិលទ្ធផល
There were costs for communication materials, e.g. leaflet, banners and ads on radio. Most of them were for free and the remaining costs were covered by donations from volunteers.

ការពណ៌នាអំពីការងារត្រៀម
1. A brainstorm to decide the best strategy to raise the necessary funds, including pros and cons of each one.
2. Establishing a working group to take care of all the logictics, another one for advertising and a group involving the conductor to support the musicians.
3. The young people themselves were responsible for advertising the crowdfunding action and find new donors.

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត
The idea behind the concert was that people could benefit by watching a good concert and collaborate with the project.
The price of a ticket was R$ 5.00.

ផែនការធ្វើសកម្មភាពដដែលឡើងវិញ
The concert is repeated at regular intervals.

អានបន្ថែមត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ