×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន
Gala dinner and auction

ចំណុចលក្ខណៈសំខាន់ៗ

បច្ចេកទេសកៀរគរធនធាន
ការលក់/ដេញថ្លៃក្នុងពិព័រណ៍ ឬការប្រកួតប្រជែងសិល្បៈ, កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ពិសាតែ អាហារថ្ងៃត្រង់ ឬអាហារពេលល្ងាច, ការរៃអង្គាសថវិកាជាមួយម្ចាស់ជំនួយសំខាន់

ទីក្រុង/ជនបទ
ទីប្រជុំជន

លទ្ធផលជាថវិការសុទ្ធសាធ (€)
8,979

ផលត្រឡប់ពីការវិនិយោគ
8.9

រយះពេលវិនិយោគ
Two months

Artwork by eminent women artists on display during the event
Some of the guests enjoying the art on offer
Auction items and brands
អង្គភាពSmile Foundation India
គេហទំព័រhttp://www.smilefoundationindia.org/
ប្រភេទអង្គការNGO
ភាពស័ក្តិសមមានបទពិសោធន៍ច្រើន
ប្រទេសឥណ្ឌា
ត្រូវការថវិការដើម្បីProgramme for girl children
រយៈពេលនៃសកម្មភាពApril 2014
កៀរគរធនធានដែលមិនមែនជាថវិការYes
ប្រភេទនៃធនធានProceeds of auction, sponsorships
ក្រុមម្ចាស់ជំនួយHNI´s from Chennai

សង្ខេប

On this occasion Smile co-operated with the Park Hyatt Hotel in Chennai. Together they organised a charity gala dinner, to which they invited the city´s HNI´s (High Net Individuals) for an evening of entertainment and fun to enable fundraising for Smile´s programme for girl children. The funds were raised by means of an auction. The auction catalogue mentioned a series of ´unique products and experiences´, donated by different luxury brands. For instance: Audi India donated a customized experience in their sports car.


គន្លឹះនិងមេរៀនដែលបានរៀន

1. Try to keep to the planned schedule. In this case the construction of an art installation delayed proceedings by almost an hour, after which the pianist took until 9.45 PM to finish his performance. Then everybody left for dinner. Fortunately those really interested in the auction came back after dinner.
2. It is best to limit games and entertainment to 30 minutes. In that way you can finish the auction before going off to dinner.
3. Everyone is looking for a bargain. So don´t go for too expensive products and items.
4. Couture is mostly not a good idea as it is very personal and usually expensive.
5. Post media coverage could have been better and should have been more focussed.

ត្រួតពិនិត្យដោយមូលនិធិ Wilde Ganzen

This is a very good example of event fundraising, that did not only bring in money. The event also created a lot of visibility and led to opportunities for long-term associations with various of the participating brands, and also to new ideas for fundraising events with their co-operation.
Another strong point was that Smile sent thank-you cards to all the buyers and added them to their regional donor database.

ព័ត៌មានលម្អិត

គោលបំនង
1. As this was a pilot, a modest goal of INR 500.000 was set.
2. Visibility for brand partners and Smile.

ម្ចាស់ជំនួយគោលដៅ
Local HNI´s in Chennai.

លទ្ធផល

តម្លៃ/ចំណូលរូបិយប័ណ្ណជាតិ (INR)អឺរ៉ូ
សរុបចំនួនធនធានដែលកៀរគរបាន839,0009,984
(-) សរុបចំនួនធនធានដែលបានវិនិយោគ84,4201,005
សរុបចំនួនធនធានពិតដែលកៀរគរបាន (ចំណូល)754,5808,979

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនេយ្យ
Income from:
sponsorship      Rs 400.000
art                      Rs   20.000
auction              Rs 209.000

ការពណ៌នាអំពីការងារត្រៀម
1. Sourcing sponsors. Smile did a small survey of brands which were currently spending in the market through advertising in local events the last 6 months. Realtors emerged as the primary spenders/sponsors. So much of the efforts were directed at them.
2. Sourcing hospitality partner.
3. Sourcing collectibles for the auction.
4. Creatives for the evening.
5. Curating art for the event (minimal).
6. Planning the event flow.
7. Sourcing the right entertainment for the evening.
8. Research and collecting data for the right Master of Ceremonies/Auctioneer. It was important to get someone charming and fun to engage the audience.
9. Working on the guest list. Smile partnered with a brand called Arts Illustrated - a luxury arts magazine. Part of their deliverables for the evening was to ensure attendance of their clients/customers.
10. Networking at the right venues to form collaborations.
11. Collating information on all the auction items.
12. Collating audio visuals on all the auction items.

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត
1. Understanding motivations of each partner and aligning interests.
2. Lots of negotiations and dealings.
3. Implementing all the points mentioned in the ´preparation´ column.

សកម្មភាពជាបន្ត៖ ការទទួលស្គាល់និងការថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ជំនួយ
Smile sent thank-you cards to all the buyers and added them to their regional donor database.

ផែនការធ្វើសកម្មភាពដដែលឡើងវិញ
An event like this cannot easily be repeated, but could lead to new ideas for fundraising with the co-operation of the participating companies.

អានបន្ថែមត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ