×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន
Send a child to school

ចំណុចលក្ខណៈសំខាន់ៗ

បច្ចេកទេសកៀរគរធនធាន
ការរៃអង្គាសថវិកាជាមួយសាជីវកម្ម, ការរៃអង្គាសថវិកាជាមួយបុគ្គល

ទីក្រុង/ជនបទ
ជនបទ

លទ្ធផលជាថវិការសុទ្ធសាធ (€)
877

ផលត្រឡប់ពីការវិនិយោគ
3.0

រយះពេលវិនិយោគ
20 days

Children performing a dance
Fund collection after the performance
Articles in leading newspapers
អង្គភាពSarthak Jan Vikas Sansthan
គេហទំព័រhttp://www.sarthakcg.org/
ប្រភេទអង្គការNGO
ភាពស័ក្តិសមការចាប់ផ្តើមនៃអង្គការ
ប្រទេសឥណ្ឌា
ត្រូវការថវិការដើម្បីEducation of tribal children
រយៈពេលនៃសកម្មភាពDecember 2013
កៀរគរធនធានដែលមិនមែនជាថវិការN.a.
ប្រភេទនៃធនធានIndividual and corporate donations
ក្រុមម្ចាស់ជំនួយBusinessmen, parents, members of the local community

សង្ខេប

This was a fundraising event which included music, dance, painting and a rangoli contest (rangoli is a folk art form in which patterns are created on the floor in living rooms or courtyards using materials such as coloured rice, dry flour, coloured sand or flower petals. This event was attended by nearly 250 local community members and around 10 eminent guests. The event culminated in fund collection for the cause of children’s education. A major part of the amount raised was provided by the Timber Association, a union of businessmen dealing in timber. The event was also meant to make those attending more aware of the organisation´s efforts.


គន្លឹះនិងមេរៀនដែលបានរៀន

1. Promotion of the event in a more planned way is required.
2. Motivating and convincing people of the community to be present at the event is very important.

ត្រួតពិនិត្យដោយមូលនិធិ Wilde Ganzen

This is a good example of an activity that does not require a lot of work, but does make the community aware of what you are doing and even raises some funds for your work. Promotional activities before the event are crucial and so are your efforts to motivate and convince people to be present at the event.

ព័ត៌មានលម្អិត

គោលបំនង
1. Developing a good relation with influential people of the society and spreading awareness about the requirement of quality education for tribal children.
2. Raising fund for the education of tribal children.

ម្ចាស់ជំនួយគោលដៅ
Local community, businessmen, parents, education department.

លទ្ធផល

តម្លៃ/ចំណូលរូបិយប័ណ្ណជាតិ (INR)អឺរ៉ូ
សរុបចំនួនធនធានដែលកៀរគរបាន100,0001,170
(-) សរុបចំនួនធនធានដែលបានវិនិយោគ25,000293
សរុបចំនួនធនធានពិតដែលកៀរគរបាន (ចំណូល)75,000877

ការពណ៌នាអំពីការងារត្រៀម

  • Planning of overall arrangement by staff.
  • Discussion with local community, government teachers, local businessmen and inviting them to the event.
  • Finalising the venue.
  • Arranging rented chairs for the event.
  • Inviting journalists for press coverage of the event.

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត

  • Seating arrangements at the venue.
  • Initiation of the event with melody and dance performance by children.
  • Fund collection at the end of the event. Fund was collected at the end of the event through personal appeal and receipt was provided to each contributing individual. Most of the people from the gathering present during the event came forward one by one and endowed monetary support. A personal appeal by one of the businessmen gave the highest amount of monetary support.

សកម្មភាពជាបន្ត៖ ការទទួលស្គាល់និងការថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ជំនួយ
After the event the organisation followed up the contact with the local businessmen.

ផែនការធ្វើសកម្មភាពដដែលឡើងវិញ
It was decided to repeat the same event again in the future.

អានបន្ថែមត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ