×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន
Red carpet show

ចំណុចលក្ខណៈសំខាន់ៗ

បច្ចេកទេសកៀរគរធនធាន
ការរៃអង្គាសថវិកាជាមួយសាជីវកម្ម, ការប្រារព្ធពិធីពិសេស ឬប្រចាំឆ្នាំ

ទីក្រុង/ជនបទ
ប្រទេស

លទ្ធផលជាថវិការសុទ្ធសាធ (€)
6,241

ផលត្រឡប់ពីការវិនិយោគ
3.0

រយះពេលវិនិយោគ
20-65 days

Student receiving the first new books from the library
Planting Hope, not just a tree!
Public appreciation of donors
អង្គភាពBMV Education Trust
ប្រភេទអង្គការCharitable Education Institution
ភាពស័ក្តិសមមានបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួច
ប្រទេសឥណ្ឌា
ត្រូវការថវិការដើម្បីTeaching learning material, laboratory equipment, books for library
រយៈពេលនៃសកម្មភាពFebruary 15 - December 18, 2015
កៀរគរធនធានដែលមិនមែនជាថវិការDoctors did not charge for their services, Jaguar co-sponsored the movie show
ប្រភេទនៃធនធានCash and in-kind
ក្រុមម្ចាស់ជំនួយIndividual donors, Rotarians, a company

សង្ខេប

1. Red Carpet Show
A special charity screening of famous movie ‘Alemari’ was organised in a Multiplex theatre in Bangalore for raising funds and also for mobilising support. The former Chief Minister of Karnataka inaugurated the Red Carpet Show. Noted cinema actors and actresses participated in the event. About INR 250.000 was donated by the participants. The event was co-sponsored by famous car manufacturing company ‘Jaguar’.
2. BMV's Annual Day on December 18, 2015
The Annual Day of BMV Education Trust schools is a special attraction every year for mobilising money and support. Throughout the day there were several activities. Many individual local donors, social activists and philanthropists were invited and also participated in the dinner in the evening.
3. Mega Medical Checkup Camp
A mega medical checkup camp, in association with two Rotary Clubs, was conducted on 15th February 2015. The local Member of Legislative Assembly inaugurated the camp. Doctors from Karnataka hospitals offered their services for free. The Rotarians contributed INR 100.000 and well reputed people who were invited to witness the camp also offered cheques and cash. Funds raised totalled INR 350.000. The net result, after deduction of costs, amounted to INR 200.000.


គន្លឹះនិងមេរៀនដែលបានរៀន

1. BMV gained experience with the dynamics and tactics to be adopted while preparing and implementing the action.
2. The CLASP concept (Clarity, Legitimacy, Accuracy, Service-oriented, Power) to be used while preparing and implementing any project was put into practice.
3. Motivating persons already involved in the project and helping them to become more proactive required constant attention.

ត្រួតពិនិត្យដោយមូលនិធិ Wilde Ganzen

BMV Education Trust needed teaching learning materials, laboratory equipment and books for the school library, and decided to raise the necessary funds through a local fundraising campaign, using different fundraising techniques and approaching a variety of donors. Apart from the Annual Day, which is the obvious occasion for fundraising, they undertook two activities that can only be classified as innovative: a charity movie show and a medical camp. A strong point of the charity movie show is that the costs were co-sponsord by a company. The medical camp was successful financially, through donations of guests and organising Rotarians, also a very good idea.

ព័ត៌មានលម្អិត

ការពណ៌នាខ្លីអំពីអង្គការ ដែលត្រូវបានរៃអង្គាសថវិកាជូន
BMV Education Trust is a Charitable Trust registered under Indian Trust Act 1882. In the nearly 3 decades of its existence the Trust has come to run a nursery, primary and high school. The school today has nearly 350 students from Bhaktharahalli and the surrounding villages. BMV Education Trust also provides nutrition support to the students.

ការពណ៌នាខ្លីអំពីគម្រោង ឬកម្មវិធី ដែលត្រូវបានរៃអង្គាសថវិកាជូន
Teaching learning materials, laboratory equipment and books for the school library.

គោលបំនង
1. To educate the poor and underprivileged.
2. To upgrade the formal school to a Pre University college.

ម្ចាស់ជំនួយគោលដៅ
1. Individual donors.
2. Corporate Social Responsibility funds from multinational companies.

លទ្ធផល

តម្លៃ/ចំណូលរូបិយប័ណ្ណជាតិ (INR)អឺរ៉ូ
សរុបចំនួនធនធានដែលកៀរគរបាន600,0008,321
(-) សរុបចំនួនធនធានដែលបានវិនិយោគ150,0002,080
សរុបចំនួនធនធានពិតដែលកៀរគរបាន (ចំណូល)450,0006,241

ការពណ៌នាអំពីការងារត្រៀម
The events were organised by preparatory committees. A core group was formed for the overall monitoring.

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត
- Frequent feedback was given and processed.
- Follow-up actions were planned and implemented, keeping in mind which priorities were most important.
- Events like this can only be implemented successfully by using the services of proactive persons.

សកម្មភាពជាបន្ត៖ ការទទួលស្គាល់និងការថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ជំនួយ
Donors are nurtured with regular updates, brochures are shared with them and reports about the use of their donations are prepared and shared. BMV Education Trust has made it easy for them to donate, as they have all the needed legal documents.

ផែនការធ្វើសកម្មភាពដដែលឡើងវិញ
The Annual Day is a yearly event. In addition BMV Education Trust has other fundraising activities, such as a musical programme, release of souvenirs, etc.

អានបន្ថែមត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ