×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន
Venha lavar o seu carro

ចំណុចលក្ខណៈសំខាន់ៗ

បច្ចេកទេសកៀរគរធនធាន
ការរៃអង្គាសថវិកាជាមួយសាជីវកម្ម, ការលក់ផលិតផល

ទីក្រុង/ជនបទ
ទីប្រជុំជន

លទ្ធផលជាថវិការសុទ្ធសាធ (€)
1,317

ផលត្រឡប់ពីការវិនិយោគ
0

រយះពេលវិនិយោគ
1 mês

Treinamento para ser mecânico
Mais estudiantes do Centro Calábria
Treinamento para ser mecânico
អង្គភាពCentro de Educação Profissional Calábria – Instituto Pobres Servos da Divina Providência
គេហទំព័រhttps://prosas.com.br/empreendedores/1279
ប្រភេទអង្គការONG
ភាពស័ក្តិសមការចាប់ផ្តើមនៃអង្គការ
ប្រទេសប្រេស៊ីល
ត្រូវការថវិការដើម្បីCompra de recursos adequados para os cursos oferecidos, melhorando assim a qualidade da educação
រយៈពេលនៃសកម្មភាពMaio de 2012
កៀរគរធនធានដែលមិនមែនជាថវិការ
ប្រភេទនៃធនធានDoações de empresas, lavagem de carros como geração de renda permanente para o Centro.
ក្រុមម្ចាស់ជំនួយUma empresa que produz pinturas para a indústria, carros e casas; clientes da lavagem de carros

សង្ខេប

O Centro de Educação Profissional Calábria queria informar mais pessoas na comunidade sobre os serviços e oportunidades que eles oferecem e para angariar fundos para melhorar a qualidade de seus cursos.
Eles não tiveram nenhuma experiência de angariação de fundos, mas decidiram se aproximar de empresas locais com uma descrição de vários pequenos projetos que precisam de financiamento. Uma empresa decidiu se envolver e ainda é parceira.
O segundo plano foi o estabelecimento de uma lavagem de carros como fonte permanente de renda para a escola. Os clientes foram encontrados entre os negócios locais que foram abordados para fins de angariação de fundos.
Tanto a parceria com a empresa quanto a lavagem de carros ainda existem e continuam gerando renda para o Centro de Formação Profissional.


គន្លឹះនិងមេរៀនដែលបានរៀន

Trata-se de uma importante experiência para o Centro e inspiradora de outras iniciativas do mesmo tipo, ex: elaboração de pequenos projetos para serem apresentados a doadores e parceiros em potencial (antes disso a instituição não tinha prática na escrita de projetos).

ត្រួតពិនិត្យដោយមូលនិធិ Wilde Ganzen

Este é um bom exemplo de envolver os beneficiários de sua organização em atividades de angariação de fundos. Os beneficiários se beneficiam ao reunir experiência de trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir para arrecadar fundos para a organização. Outro aspecto legal desta atividade é que a escola escolheu segmentar um grupo específico - empresas locais - e que estabeleceram uma parceria com uma empresa garantindo apoio a longo prazo para a organização.

ព័ត៌មានលម្អិត

ការពណ៌នាខ្លីអំពីអង្គការ ដែលត្រូវបានរៃអង្គាសថវិកាជូន
Um dos grandes desafios para os jovens de familias com baixa renda e a inserção no mundo do trabalho. Nas periferias da cidade de Porto Alegre mais da metade dos jovens não tinha acesso à formação profissionalizante em 2012. Ao mesmo tempo aumentava a demanda por mão de obra qualificada no mercado formal de trabalho. O Centro de Educação Profissional São João Calábria é um espaço de acolhida e proteção que atua na formação integral de crianças e adolescentes e na qualificação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade, buscando a inserção no mundo do trabalho e a cidadania plena. Em Porto Alegre, o Centro foio criado em 1962 e ofrece cursos profissionalizantes em várias áreas.

ការពណ៌នាខ្លីអំពីគម្រោង ឬកម្មវិធី ដែលត្រូវបានរៃអង្គាសថវិកាជូន
Em 2012 o Calábria precisava de poucos mais de R$ 7.000 para a aquisição de equipamentos para garantir a qualidade da educação no futuro.

គោលបំនង
Captar recursos para fortalecer as habilidades profissionais de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade afim de promover a sua inserção laboral e cidadania.

ម្ចាស់ជំនួយគោលដៅ
Diversas empresas locais foram abordadas e uma delas comprometeu-se em realizar doação. Para o Serviço de Lavagem de Veículo, proprietárias/os de veículos próximo à instituição foram sensibilizadas/os.

លទ្ធផល

តម្លៃ/ចំណូលរូបិយប័ណ្ណជាតិ (R$)អឺរ៉ូ
សរុបចំនួនធនធានដែលកៀរគរបាន3,3661,317
(-) សរុបចំនួនធនធានដែលបានវិនិយោគ00
សរុបចំនួនធនធានពិតដែលកៀរគរបាន (ចំណូល)3,3661,317

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនេយ្យ
1.317 Euro (1.160 Euro da Nordeste Tintas e 161 Euro do Serviço de Lavagem de Veículos).
Pagamento de profissional para o Serviço de Lavagem de Veículos (valor não informado).
Material de impressão para apresentações nas empresas (valor não informado)

មតិលទ្ធផល
Mais pessoas da comunidade receberam informações sobre os serviços e oportunidades do serviço de lavagem de veículos.
O curso foi implementado com maior qualidade devido à disponibilidade de recursos.
O serviço de lavagem de veículos continua funcionando e gerando novos fundos para o Centro. A parceria com a Nordeste Tintas permanece ativa.

ការពណ៌នាអំពីការងារត្រៀម
O primeiro passo foi a escrita de uma proposta para as empresas; logo foram feitos contatos e após longas negociações, foi formalizada a parceria com a empresa Nordeste Tintas. Houve também a seleção de profissional para trabalhar no Serviço de Lavagem de Veículos.

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត
Após longas negociações, foi formalizada a parceria com a empresa Nordeste Tintas.

ផែនការធ្វើសកម្មភាពដដែលឡើងវិញ
O serviço de lavagem de veículos continua funcionando e gerando novos fundos para o Centro. A parceria com a Nordeste Tintas permanece ativa.

អានបន្ថែមត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ