×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ការកៀរគរការគាំទ្រ
A new NGO Act for Zanzibar

NGOs discussing the Zanzibar NGO Draft Bill Act
Presentation of the Draft Act at the start of each meeting
Gathering of invited stakeholders to collect their opinions
អង្គភាពAssociation of NGOs of Zanzibar (ANGOZA)
គេហទំព័រwww.angoza.or.tz
ប្រទេសតង់សានី
ប្រភេទអង្គការNGO
ប្រធានបទOther

សង្ខេប

The Act governing the NGOs of Zanzibar was outdated and no longer in line with Zanzibar's 2009 NGO policy. ANGOZA, being the national umbrella organisation serving the Zanzibar NGO community, assumed responsibility for organising a series of consultations about the new draft law that had already been prepared. The aim of this campaign was to seek the advice and opinion of NGOs, which are key stakeholders.


ការវិភាគបញ្ហា

The Societies Act, No.6 of 1995 that governs the Non-Governmental Organisations in Zanzibar is outdated, and does not conform with the Zanzibar NGO Policy of 2009.

ការវិភាគដំណោះស្រាយ

To develop a new Zanzibar NGO Act which is updated and in conformity with the Zanzibar NGO policy of 2009. A draft Bill had already been developed, thus this campaign seeks the opinion of NGOs which are key stakeholders.

ការវិភាគភាគីពាក់ព័ន្ធ

តើភាគីពាក់ព័ន្ធ (អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន) ណា ដែលអ្នកបានកំណត់ថាជាសម្ព័ន្ធមិត្ត ហើយតើអ្នកធ្វើឱ្យពួកគេចូលពាក់ព័ន្ធ ដោយរបៀបណា?
We identified NGOs, the private sector, government officials, media and Academia as main stakeholders. Our allies, NGOs and media, were mobilised through meetings.

តើភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះ ដែលអ្នកបានកំណត់ថាអព្យាក្រឹត ហើយតើអ្នកអាចកៀរគរពួកគេបានដោយរបៀបណា?
Government officials

តើភាគីពាក់ព័ន្ធមួយណា ដែលអ្នកបានកំណត់ថាជាគូប្រជែង? ហើយហេតុអ្វីបានជាពួកគេប្រឆាំងនឹងអ្នក?
No opponents were identified.

តើអ្នកធ្វើឱ្យអ្នកទទួលផលរបស់អ្នកចូលពាក់ព័ន្ធបានយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងការវិភាគ / យុទ្ធនាការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ?
The meetings were held in three regions of Unguja, the main island of Zanzibar, from 9th to 14th November 2020. The meetings involved 150 participants from NGOs, local government authorities and media.

ការពណ៌នាខ្លីអំពីការអនុវត្តសកម្មភាព /យុទ្ធនាការរបស់អង្គការ

ANGOZA - Association of Non-Governmental Organisations of Zanzibar is an outstanding National Umbrella Organisation serving the Zanzibar NGO Community. ANGOZA was established and officially registered in 1993 under the land perpetual succession act No. 101 of 1953 and re-registered under the society Act. No. 6 of 1995. ANGOZA is a non-governmental, non-partisan, independent, voluntary and non-profit sharing organisation. As an umbrella body it is committed to promoting the well-being of its constituency by acting as a unifying organ and mandated representative in advocating for transformation for the common goal. ANGOZA focuses on policy engagement and advocacy by making appropriate changes towards creating a conducive environment for NGOs to operate.

រយៈពេលនៃសកម្មភាព
October to December 2020

គោលបំនង
Capture views of NGOs towards formulation of the new Zanzibar NGO Act.

លទ្ធផលសកម្មភាព
There was a high level of support from stakeholders, these included: NGOs, media and the community at large.
There was active participation from invited NGOs and more opinions were collected to improve Zanzibar NGO Bill Act.

ការពណ៌នាអំពីសកម្មភាពត្រៀម
1. Identified list of potential facilitators
2. Collected the draft of Zanzibar NGO bill from the Government
3. Identified the list to be invited
4. Identified venue for the meeting
5. Got ready for the meeting to collect opinions

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត
1. Hired facilitators to present the draft bill after getting it from Government
2. Photocopied the Zanzibar NGO draft bill to get enough copies for the stakeholders
3. Sent invitations to NGO, local government authorities and media
4. Secured venue for the meeting
5. Conducted meeting to collect opinions

ការពណ៌នាអំពីការវិនិយោគពេលវេលា
Three months

ថ្លៃចំណាយ
Conference package for participants, 150 NGOs from 3 regions for 4 days = 54,000,000.00 TZS
Transport cost 12 trips = 2,880,000.00 TZS
Facilitators in 3 regions for 4 days = 2,000,000.00 TZS
Rapporteurs = 600,000.00 TZS
Total = 59,480,000.00 TZS

សកម្មភាពជាបន្ត
This campaign did not require a follow-up.

អានបន្ថែមត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ