×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Module 12: Advanced techniques for local fundraising

Many civil society organisations  (CSOs) rely heavily on donor funding. This can make your organisation vulnerable, because the donor might decide to stop your funding at any time. This module will help CSOs to explore innovative financial models: consultancy services, asset building, membership fees, social enterprise, microcredit, subsidiary profit-making enterprises, incubation, private sector funding, social and green bonds, crowdfunding and fiscal sponsorship.  

ហេតុផល

When CSOs (civil society organisations) increase and diversify their income by implementing alternative funding models, they become stronger, more autonomous and less dependent on foreign funding.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

We will describe 11 alternative, innovative funding models, indicate for which organisations they are suitable, and offer next steps to access the funding.

ចំណេះដឹង និងជំនាញ

You will learn about alternative funding models and see examples of how they work, after which you can decide if they are suitable for your organisation.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Knowhow:

  • learn about consultancy services, asset building, membership fees, social enterprise, microcredit, subsidiary profit-making enterprises, incubation, private sector funding, social and green bonds, crowdfunding and fiscal sponsorship.


Tools:

  • videos, instructions, quizzes and next steps to access these alternative funding models.

This module is adapted from the Alternative Funding Models Course, developed by WACSI.

រយៈពេល: 2 hours

ដំណើរការ:

  0%

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License