×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញ

វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរបស់យើងគឺមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃឡើយ។ វគ្គសិក្សាទាំងនេះមានបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងពិភពលោកលើផ្នែកកៀរគរធនធាន និងផ្នែកកៀរគររកកិច្ចគាំទ្រ។ សូមមេត្តាទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការចូលសិក្សា យើងនឹងពិចារណាថាតើយើងអាចជួយលោកអ្នកបានដោយវិធីណាខ្លះ។

ការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុក

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកៀរគរធនធាននិងបង្កើនប្រភពចំណូលសម្រាប់អង្គកាអ្នកឲ្យបានជោគជ័យ

ចាប់ផ្ដើម វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញ
ការគាំទ្រជាលក្ខណះចល័ត

ការកៀរគរការគាំទ្រ៖ របៀបដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ និងការប្តេជ្ញាចិត្តពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត

ចាប់ផ្ដើម វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញ