×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញ

ការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុកការស្វែងរកការគាំទ្រមតិ

ការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុក – វគ្គសិក្សាពេញលេញ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃ អំពីការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុក ដែលរួមមានទាំងអស់ចំនួន ៩ វគ្គផ្សេងៗគ្នា។ វគ្គសិក្សាទាំងអស់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវការចាប់ផ្ដើមដ៏ទូលំទូលាយទៅក្នុងទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗក្នុងការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុក និងជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំសម្រាប់គម្រោងការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុករបស់អ្នក។ វគ្គសិក្សានិមួយៗ ចាប់ផ្ដើមជាមួយសេចក្ដីណែនាំបែបសង្ខេបអំពីមាតិកានិងថេរវេលា។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្ដើម អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ(បង្កើតគណនី) ដើម្បីឲ្យរាល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុក ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមកបន្តធ្វើទៀត នៅពេលអ្នកចូលមកម្ដងទៀត។

ការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុក – វគ្គសិក្សាអំពីប្រធានបទកៀរគរធនធាន