×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Annual Implementation Plan

Introduction

An annual implementation plan is a plan which outlines exactly how you will be reaching your goals for the year, and who in your team is responsible for that outcomes. It links strategic goals and objectives to tactical goals and objectives. It describes milestones, conditions of success and explains how or what portion of a strategic plan will be put into operation during a given operational period. It also includes budgetting.

មូលហេតុ

This toolkit is relevant for you when your organisation:

  • has a strategic plan for the next few years and needs to break it down into a detailed quarterly plan for the next year.
  • needs to plan for the next year and set clear goals to be achieved.
  • needs to budget for activities planned.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In eight steps this toolkit will assist you in creating an annual implementation plan (with budget) for your organisation in a simple and easy way. Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources for making this plan.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to create an annual implementation plan step-by-step
Example:
  • a nonprofit annual implementation plan sample
Tool:
  • a template to create a budget for the annual implementation plan

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License