×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Board Manual

Introduction

A board manual is a summary of the expectations, rules and modes of work for the governing board of the organisation.

មូលហេតុ

This toolkit is useful when your organisation:

  • needs to ensure the effective functioning of the existing board.
  • is in the process of expanding the board and needs to ensure that the new members are aligned to the organisation’s and board's objectives, goals and policies and method of operation.
  • needs to attract and retain board members.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In six steps this toolkit will guide you to write a manual for your organisation's board of trustees. Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources for making a board manual.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to write a board manual step-by-step
Example:
  • a board manual of an organisation working on education
Tool:
  • an outline of the topics that could be inserted in a board manual

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License