×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Branding

Introduction

Branding refers to the process of creating and maintaining an identity through an unique name, logo, colour, message etc. It is crucial to present an organisation, program or event in a consistent and recognisable manner to stakeholders and the general public.

មូលហេតុ

This toolkit is useful when an organisation:

  • needs a common ground for presenting the organisation to stakeholders in a professional and consistent manner.
  • wants to develop basic branding elements and communication tools for marketing purposes.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In eight steps this toolkit will guide you in creating or recreating the brand for your organisation. Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources for branding.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to create a brand step-by-step
Example:
  • a simple brand guide
Tools:
  • a survey to get an impression of the overall image of your organisation
  • a template for briefing a designer

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License