×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Cashflow management

Introduction

Cashflow management is essential for a young organisation. Stemming from your budget this is really where you will be able to assess your organisations fiscal performance. Always keep a close eye on your cashflows.

មូលហេតុ

This toolkit is useful when:

 • Organisation needs to increase capacity to manage finances effectively
 • Organisation needs to plan, develop and use cashflows effectively
 • Organisation needs to assess and monitor financial risk

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

This step by step guide will help you in including the necessary stakeholders, using the correct formats, and creating a high quality final functional tool to manage your cashflow. An cashflow is formed out of your budget and will help guide your organisation in your income requirements, spending levels, and how well you will be able to fulfill on your funding for the year.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

 • An overview of how to manage your cashflow step-by-step
Example:
 • An example of how an NGO managed her cashflow
Tool:
  • A cashflow template
  • Tools-cashflow template


  Use this template for a simple way to track your overall monthly expenses, income and back balances and proactively identify any gaps.

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License