×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Communication Plan

Introduction

A Communication Plan is a road map for getting your message across to your audience. It will help you improve the way you communicate with your stakeholders to achieve desired outcomes. Here you’ll find a step by step guide, readings, and tools for creating a simple to execute Communication Plan, and see examples of peer organisations completed projects.

មូលហេតុ

This toolkit is useful for an organisation which:

  • wants to ensure regular and accurate communication with all main stakeholders throughout the year.
  • is not reaching as many people, or the right groups of people, as they would like to.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In eight steps we will guide you to make a Communication Plan which contains  goals, target audiences, messages to different audiences, communication channels, communication tools and a detailed plan for 12 months with a timeline including measurable milestones for the communication manager.  Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources making such a Communication Plan.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • a step-by-step overview on how to make a Communication Plan
Examples:
  • A detailed Communication Plan of the Atma Foundation
Tools:
  • A Communication Plan Worksheet
  • A Communication Planning Assistant

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License