×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Competency Mapping

Introduction

Competency mapping is a process of identifying the key competencies required for an organisation and/or a particular role. It consists of breaking a given role into its constituent tasks or activities and identifying the competencies (measurable or observable skills, knowledge and behaviours) needed to perform the tasks successfully.

មូលហេតុ

This toolkit is useful when:

  • You are recruiting new staff
  • You are doing a performance appraisal of existing staff

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In 7 steps, you will learn what competency mapping is all about, how to set it up and what you can do with it.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know How:

  • A step by step overview Competency Mapping
Examples:
  • ATMA – Annual Performance Appraisal Form - Staff 
Tools:
  • Template – Functions Outline
  • Template – Performance Appraisal Form
  • Template - RASCI

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License