×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Crisis Communication Plan

Introduction

Crisis communication is a specific part of public relations. It is good to have a plan ready just in case a crisis occurs: created by your organisation itself or an external one. A Crisis Communication Plan can be pages long or simply one page with emergency phone numbers and a description of roles and responsibilities or relevant staff.

មូលហេតុ

In case of an emergency or unexpected event, it is necessary to have a clear set of guidelines on how to communicate with the public, which messages to use and who is responsible.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In 6 steps, we will guide you towards a complete crisis communication plan. You will understand the need for a crisis communication plan, how to write it and how to evaluate the plan afterwards.

Make a difference between crisis communication and crisis management: even though ‘crisis management’ and ‘crisis communication’ are sometimes used interchangeably, there is a very important difference. Where crisis management deals with the reality of the situation and its effect on your operations as an organisation, crisis communication deals with the perception of the reality by the public. Like in the case of COVID-19, crisis management deals with for instance fundraising events that can't take place whereas crisis communication will be about explaining why the events are cancelled and what will happen next. This toolkit is about crisis communication. If you want to learn more about crisis management, you can use this toolkit.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

  • Guidance towards creating a Crisis Communication Plan
  • Tool/format to create a Crisis Communication Plan
  • Example of a Crisis Communication Plan from the Colorado Nonprofit Association

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License