×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Feedback Process

Introduction

For an organisation, giving and receiving feedback is a crucial function. Ensuring good formal and informal feedback processes can be the most important thing for an organisation as a whole stay responsive to the needs of beneficiaries and stakeholders.

មូលហេតុ

This toolkit is useful when:

 • You are leading a group of employees or volunteers
 • You support leaders to be able to collect, absorb and respond to feedback
 • Anyone else who wants to learn from the people around him or her

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In 5 steps, we will guide you through a solid step by step feedback process!

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know How:

 • Feedback Proces: Formal vs. Informal
Examples:
 • Exit interview Form
 • Feedback Process – tool – feedback guidelines
 • Annual Performance Appraisal guidelines (ATMA)
 • Annual Performance Appraisal Form (ATMA)
Tools:
 • Self Reflection Form
 • 360 degree appraisal template
 • Beneficiary Feedback Form
 • Feedback mapping template

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License