×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Financial Audit

Introduction

A financial audit is a process for examining an organisation’s financial situation to ensure financial compliance and transparency. In most countries regular audits by an external auditor are required by law.

មូលហេតុ

This toolkit is helpful for your organisation when:

  • it needs to audit its finances at the end of the year to meet legal requirements and if sufficient control mechanisms are in place.
  • it wants to demonstrate transparency and accountability.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In six steps this toolkit will support you to find the best way to approach a  financial audit for your organisation. Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources for approaching your financial audit.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to approach a financial audit step-by-step
Example:
  • an audit report
Tool:
  • a checklist to oversee your organisation's financial operation

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License