×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Financial Management

Introduction

Financial management systems will become more and more robust as you grow. This project gives you an overview of those systems and how you can start thinking about your needs in financial management.

មូលហេតុ

This toolkit is useful when:

  • Organisation needs to manage finances in an efficient yet transparent manner.
  • Organisation needs to handle financial documents such as budgets, income and expenditure statements etc. in a professional manner.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

This is a step by step guide to Financial Management. Financial Management includes recording all financial transactions, monitoring and controlling incomes and expenditures, satisfying legal requirements and timely and accurate reporting to donors and others. It requires analyzing financial performance, identifying ways to use resources efficiently, and finding creative means to use resources in order to generate additional resources.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • An overview of how to organise your financial management step-by-step
Example:
  • Schedule of approval
  • Financial handbook for NGOs
Tools:
  • A financial management questionnaire
  • An internal controls questionnaire

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License