×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Orientation of New Staff

Introduction

The orientation of new staff involves familiarising newly appointed employees to the work environment of the organisation. This process is incredibly important to help employees become immediately effective, to build an understanding of how the organisation works and to manage expectations.

មូលហេតុ

This toolkit is of interest for your organisation when you:

  • hire new employees and need a structured orientation process to support the integration of new staff members
  • experience high staff turnover and need to improve the orientation process to increase job satisfaction

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In six steps this toolkit assists you in orienting your new team members to the organisation. Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources for creating and implementing an orientation system for new staff.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to orient new staff step-by-step.
Examples:
  • a two-week induction schedule tailored to a specific new employee’s role
  • a two day induction schedule for new employees
  • a checklist to track and ensure that all components of the introduction get completed
  • a guide detailing the components of an organisation’s orientation process
Tool:
  • a checklist to ensure that all new hires get an introduction to your organisation and their role in it

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License