×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Internal Office Communications

Introduction

Internal office communications are systematic processes that allows everyone to feel included and informed. Good internal communication is essential for any organisation and it is therefore important to create systems that lead to a free flow of not only official information, but also ideas, feelings, and a sense of shared purpose. It keeps everyone informed of what's going on and ensures that everyone has the chance to deal with good news and bad news together.

មូលហេតុ

This toolkit is useful for your organisation when it:

  • needs to set up systems that will lead to good and efficient internal communication.
  • wants to encourage a positive work atmosphere.
  • feels that it lacks in efficient internal communication.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In eight steps this toolkit assists you in setting up efficient internal communications. Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources for establishing effective internal office communications.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to create efficient internal office communications step-by-step
Example:
  • a simple internal communications plan
Tool:
  • a checklist to assess internal communications and discover areas of improvement

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License