×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Job Description

Introduction

A job description is a detailed description of what responsibilities an employee is expected to handle and what tasks are assigned to him/her. It is important to ensure that every task needed in the organisation is assigned to a specific employee. Job descriptions serve as an important recruitment, orientation and performance appraisal tool.

មូលហេតុ

This toolkit is useful for an organisation which:

  • needs clarity on tasks and roles, especially in situations when staff is overloaded or tasks are not divided equally.
  • hires new employees and needs job descriptions.
  • want to create or modify job descriptions of the staff.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In six steps we will support you to evaluate roles and tasks of current and new employees and to (re)design job descriptions for the involved persons. Here you’ll find a step-by-step overview, tools, examples and other resources for establishing and (re)designing job descriptions.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to define roles and responsibilities of a function and design job descriptions step-by-step
Examples:
  • a job description for an institutional fundraising officer
  • a job description for a special educator
  • a job description of a coordinator education youth and child
Tools:
  • the functions-outline-tool to establish roles and responsibilities in an organisation
  • the RASCI Matrix to identify gaps and overlap in roles and responsibilities

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License