×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Monitoring and Evaluation

Introduction

This toolkit is designed to help community based organisations and small NGOs conduct their own Monitoring and Evaluation (M&E). It provides an accessible background to the principles of M&E, together with selected tools and resources that may be useful for your group or organisation.

មូលហេតុ

This toolkit is useful when:

  • You need to demonstrate the effective use of resources towards programme outcomes
  • You have to provide accountability/credibility within the community and its networks
  • You need a continuous improvement plan to monitor and make adjustments in program operation

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In four steps, we support you to clarify your aims, identify the information you need, choose a method to collect information and ways to analyse and share this data.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • how to set up a M&E system step-by-step

Tools:

  • Theory of Change template (Word, PDF)
  • Logical Framework template
  • Template for SMART indicators

Resources:

  • Tiny Tools to measure change

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License