×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Stakeholder Analysis

Introduction

A stakeholder analysis is an important tool to identify key people that can influence the success of your organisation and projects. It helps you to collect and analyse qualitative information to better understand their needs and interests. By identifying those people and figuring out how to best manage them, you can make a big difference to your organisation.

មូលហេតុ

This toolkit is helpful for your organisation when:

  • You need to understand who can influence your activities positively or negatively.
  • You want to better communicate and engage with different stakeholders such as your beneficiaries.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In eight steps, this toolkit will support you to identify appropriate strategies and approaches for stakeholder communication and engagement, and how to include key stakeholders in decision-making processes.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

  • an overview of how to make a stakeholder analysis step-by-step
Examples:
  • several stakeholder analyses made by different NGOs
Tool:
  • a worksheet to help you create your own stakeholder analysis
  • a format for setting up a stakeholder engagement plan

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License