×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗ

ផ្នែកនេះនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវឧទាហរណ៍ខ្លះៗពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅលើពិភពលោកដែលបានអនុវត្តសកម្មភាពកៀរគរធនធាននិងកៀរគររកកិច្ចគាំទ្រ។ សូមអាននិងស្វែងយល់ពីភាពជោគជ័យក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលអង្គការទាំងនេះបានជួបប្រទះ។ បទពិសោធន៍របស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍និងនាំអ្នកឲ្យបង្កើតគោលគំនិតថ្មីសម្រាប់សកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុក

សកម្មភាពនៃការគៀរគរធនធានដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មប្រាក់ចំណូល របស់អង្គការរបស់អ្នក។.

ឧទាហរណ៍ដ៏ទៃទៀត
ការគាំទ្រជាលក្ខណះចល័ត

សកម្មភាពនានាដែលបង្កើនការគាំទ្រពីភាគីពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកធ្វើ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ឧទាហរណ៍ដ៏ទៃទៀត