×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន

នៅប្រទេសមួយចំនួនវគ្គសិក្សាត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញ តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឬក្នុងថ្នាក់រៀន (សូមមើលតារាងខាងក្រោម) នៅប្រទេសផ្សេងទៀត វគ្គសិក្សាត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ នៅលើពិភពលោក។ វគ្គសិក្សាតាមអ៊ិនធរណេត និងឧបករណ៍ជំនួយរបស់យើង and toolkits បន្តផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ! យើងលើកទឹកចិត្តអោយអ្នករៀនតាមអ៊ីនធឺណិតហើយទាក់ទងមកដៃគូសហការរបស់ Change the Game Academy ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ។ ពួកយើងរីករាយក្នុងការគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងសិក្សាតាមវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត។

វគ្គសិក្សានាពេលខាងមុខ

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2024-05-205Adama, EthiopiaMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន>>
2024-07-018The Gambia, Metzy HotelMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2024-07-155The Gambia, Metzy HotelLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>

វគ្គសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ន

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2024-03-299Addis AbabaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន>>
2024-03-185Yogyakarta, Java, IndonesiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន>>
2024-03-1511Phnom PenhLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2024-03-1511Phnom PenhLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2023-10-0912Nairobi KenyaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2023-10-033Phnom PenhLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ 
2023-10-025TBA, EthiopiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2023-09-255BrazilMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាព័រទុយហ្កាល់>>
2023-09-1111Phnom PenhLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2023-08-2111Phnom PenhLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>