×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន

នៅប្រទេសមួយចំនួនវគ្គសិក្សាត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញ តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឬក្នុងថ្នាក់រៀន (សូមមើលតារាងខាងក្រោម) នៅប្រទេសផ្សេងទៀត វគ្គសិក្សាត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ នៅលើពិភពលោក។ វគ្គសិក្សាតាមអ៊ិនធរណេត និងឧបករណ៍ជំនួយរបស់យើង and toolkits បន្តផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ! យើងលើកទឹកចិត្តអោយអ្នករៀនតាមអ៊ីនធឺណិតហើយទាក់ទងមកដៃគូសហការរបស់ Change the Game Academy ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ។ ពួកយើងរីករាយក្នុងការគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងសិក្សាតាមវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត។

វគ្គសិក្សានាពេលខាងមុខ

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2023-02-276Burkina FasoMobilising Support (refresh)វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាបារាំង>>

វគ្គសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ន

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2022-10-105Location (place and country) Sihanouk Ville/Kompot/Koh Kong province, CambodiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2022-10-035Sri LankaMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2022-09-125Location (place and country) Sihanouk Ville/Kompot/Koh Kong province, CambodiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2022-09-055IndiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2022-08-295South AfricaMobilising Supportភាសាអង់គ្លេស>>
2022-08-155Location (place and country) Siem Reap/Sihanouk Ville/Kompot province, CambodiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2022-08-145PokharaMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ 
2022-08-0125 (2 heures par jour)Afrique FrancophoneMobiliser du Soutienភាសាបារាំង>>
2022-08-015IndiaLocal Fundraisingភាសាអង់គ្លេស>>
2022-08-018Banjul - The GambiaMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>