×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញ

ការកៀរគរធនធានក្នុងស្រុកការស្វែងរកការគាំទ្រមតិ

ការស្វែងរកការគាំទ្រមតិពេញវគ្គ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ និងការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែច្រើនពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត? យើងទទួលបានសំណួរជាពីអង្គការសហគមន៍ជាច្រើននៅប្រទេសប៉ែកខាងត្បូងនៃពិភពលោក។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដោយឥតគិតថ្លៃស្តីពីការស្វែងរកការគាំទ្រមតិ ដែលមានវគ្គសិក្សាចំនួន៦ វគ្គ។ តាមរយៈវគ្គសិក្សាទាំងអស់នេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីការបញ្ចុះបញ្ចូល និងការតស៊ូមតិ និងទទួលបានមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ផែនការបញ្ចុះបញ្ចូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាន ព្រោះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរៀនវគ្គនេះបន្តទៀត។

ការស្វែងរកការគាំទ្រមតិ- មេរៀនសម្រាប់វគ្គការស្វែងរកការគាំទ្រមតិ

ការចាប់ផ្តើមក្នុងវគ្គសិក្សានីមួយៗ គឺមានការណែនាំខ្លីៗអំពីខ្លឹមសារមេរៀន និងពេលវេលា។ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាន ព្រោះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរៀនវគ្គនេះបន្តទៀត ឬលើកក្រោយទៀត។