×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

Recruitment

Introduction

Recruitment is the essential process of finding and hiring the best-qualified candidate for a position, that fits into the organisation’s culture. The recruitment process includes analysing the requirements of a position, advertising the position, screening and interviewing candidates and hiring and introducing the new employee to the organisation.

មូលហេតុ

This toolkit is relevant if your organisation:

 • is growing and expanding its team, but has limited experience and skills in recruitment.
 • has been doing recruitment in a casual way and needs to set up a standard process and tools for recruitment.
 • wants to attract the right people,  who will fit the position and the culture of the organisation, and who will remain with the organisation for a longer period.

អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក

In twelve steps this toolkit will assist you in setting up systems that will help you recruit the team you need. Here you’ll find a step-by-step guide, tools, examples and other resources for making a recruitment policy.

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

Know how:

 • an overview of how to set up recruitment systems step-by-step
Examples:
 • an appointment letter
 • a brief standard operating procedures-style manual
 • an interview guide for the recruitment of a CEO
 • a detailed vacancy announcement for an education specialist
Tools:
 • a template for filling in information on a candidate
 • a guide for checking references
 • a template to create advertisements for vacancies

Creative Commons License
វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញរៀបចំដោយ ឆេងដឺហ្គេម អឹកាដឺមី (Change the Game Academy) លើការរៃអង្គាសថវិកាក្នុងមូលដ្ឋាន ការកៀរគរការគាំទ្រ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ឧទារហរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃមូលនិធិ Wilde Ganzen ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License