×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

ឧបករណ៍ជំនួយខ្លះៗ

ឧបករណ៍ជំនួយខ្លះៗមានផ្ទុក គោលការណ៍ណែនាំជាជំហានៗសម្រាប់អនុវត្ត ឯកសារជំនួយស្មារតី ឧទាហរណ៍ផ្សេងៗ ។ល។ បច្ចុប្បន្ន ឧបករណ៍ជំនួយទាំងនេះមានតែជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះផ្នែករដ្ឋបាល:
Central Filing System
Database Management System
Digital Communication Security
Setting up Administrative Systems


ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល:
Board Manual
Board Recruitment
Board Structure


ផ្នែកទំនាក់ទំនង:
Annual report
Branding
Communication Plan
Crisis Communication Plan
Newsletter
Social Media
Storytelling
Tagline creation


ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ:
Accounting Manual
Annual Budgeting
Cashflow management
Financial Audit
Financial Management


ផ្នែកគៀរគរធនធាន:
Crowdfunding
Donor relation management
Pledge Raising
Social entrepreneurship


ផ្នែកធនធានមនុស្ស:
Child protection policy
Competency Mapping
Feedback Process
Job Description
Orientation of New Staff
Performance Appraisal System
Recruitment
Talent Management
Volunteer Programme


ការគៀរគរធនធានតាមស្ថាប័ន:


ផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ:
Change Management
Crisis Management Plan
Leadership Skills Development
Time Management


ផ្នែកតាមដាន និងវាយតម្លៃ:
Monitoring and Evaluation
Participatory action research
Theory of Change (ToC)


ផ្នែកអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន:
Annual Implementation Plan
Community Participation
Defining Values
Formal Meeting Structure
Internal Office Communications
Organisational Structure
Self-Assessment Organisational Development
Stakeholder Analysis
SWOT analysis
Vision and Mission


ផ្នែកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី:
Logical Framework
Memorandum of Understanding
Project Design & Development
Strategy Plan